ลงทะเบียนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 01 พฤศจิกายน 2559

ตามประกาศ ศรว. ฉบับที่ 6/2559 ที่ให้นิสิต/นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ทุกคนของทุกสถาบันในประเทศไทย ลงทะเบียนให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับ ศรว. ผ่านทางเว็บไซต์ www.cmathai.org ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2559 เพื่อให้ได้สิทธิ์ในการสมัครสอบขั้นตอนต่างๆ ต่อไปพบว่า นิสิต/นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 จำนวนหนึ่งไม่ได้ดำเนินการ

เนื่องจาก ศรว.ได้ปรับกระบวนการนี้เป็นปีแรก ซื่งอาจยังไม่เป็นที่รับทราบโดยทั่วกัน คณะกรรมการบริหาร ศรว. ในการประชุมวันที่ 31 ตุลาคม 2559 จึงมีมติอนุมัติให้โอกาส นิสิต/นักศึกษา แพทย์ชั้นปีที่ 3 ของทุกสถาบันในประเทศไทยลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ระหว่างวันที่ 3-18 พฤศจิกายน 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ www.cmathai.org เพื่อให้ได้สิทธิ์ในการสมัครสอบ โดยระบุชื่อ, นามสกุล และส่ง E-mail มาที่ info@cmathai.org เพื่อขอรับ Link สำหรับลงทะเบียน (โปรดระบุ Subject ใน Email ก่อนส่งว่า 'ลงทะเบียนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3') ทั้งนี้นิสิต/นักศึกษาแพทย์ต้องตรวจสอบ และรับรองความถูกต้องของข้อมูลของตนให้ครบถ้วนด้วย แต่หากยังไม่ดำเนินการในเวลาที่กำหนดข้างต้นจะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบขั้นตอนที่ 1 ในปีการศึกษานี้


- สิ้นสุดการลงทะเบียนข้อมูลนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 -