ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 13 พฤศจิกายน 2560

ศรว. ประกาศจะจัดสรรวันที่สอบและสนามสอบให้ตามความต้องการของผู้สมัครสอบ แต่เมื่อมีจำนวนผู้สมัครสอบในรอบที่ 1 ของแต่ละสนาม มากเกินกว่าที่สามารถรับได้ ศรว. จึงดำเนินการรวบรวมรายชื่อผู้ที่สมัครสมบูรณ์และชำระค่าสมัคร ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 มาทำการสุ่มโดยระบบคอมพิวเตอร์ และเรียงลำดับจัดให้ตามความประสงค์ของผู้สมัครสอบจนครบจำนวนของที่นั่งสอบแต่ละครั้งของแต่ละสนามสอบ ดังนี้้

1.1 การจัดที่นั่งสอบสำหรับการสอบรอบที่ 1 สนามสอบกรุงเทพฯ และสงขลา
เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครสอบเกินกว่าจำนวนที่นั่งสอบทั้งในสนามสอบกรุงเทพฯ และสงขลา ศรว. ได้ดำเนินการจัดสรรรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบที่ 1 ให้เท่ากับ จำนวนที่นั่งสอบที่มี จากรายชื่อที่ได้เรียงลำดับไว้โดยวิธีการสุ่มข้างต้น ส่วนรายชื่อที่เหลือจะถูกนำไปจัดสรรที่นั่งสอบสำหรับการสอบ รอบที่ 2 และ 3 ต่อไป

1.2 การจัดที่นั่งสอบสำหรับการสอบรอบที่ 2 สนามสอบกรุงเทพฯ และสนามสอบขอนแก่น และรอบที่ 3 สนามสอบกรุงเทพฯ และสนามสอบเชียงใหม่

1.2.1 ผู้ที่เลือกสมัครสอบในรอบที่ 2 และ 3 ทั้งสนามสอบกรุงเทพฯ สนามสอบขอนแก่น และสนามสอบเชียงใหม่ ได้รับจัดสรรที่นั่งสอบตามที่เลือกไว้ทั้งหมด เนื่องจากมีที่นั่งสอบเพียงพอ

1.2.2 จำนวนที่นั่งสอบรอบที่ 2 ที่ยังเหลือทั้งในสนามสอบกรุงเทพฯ และสนามสอบขอนแก่น ศรว. ได้ดำเนินการนำรายชื่อที่เหลือจากการจัดสรรที่นั่งสอบรอบที่ 1 ในข้อ 1.1 มาดำเนินการ ดังนี้

ก. ผู้สมัครสอบที่เรียนในสถาบันที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเลือกสอบรอบที่ 1 ศรว. ได้จัดสรรที่นั่งสอบในรอบที่ 2 ให้ที่สนามสอบขอนแก่น รวมทั้งผู้สมัครสอบที่เรียนในสถาบันที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ทำการสมัครครบถ้วน หลังวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เนื่องจากจัดสรรแล้วยังมีที่นั่งเหลือรองรับได้อีก ศรว. จะดำเนินการต่อ ดังรายละเอียดในข้อ 1.3

ข. ผู้สมัครสอบที่เรียนในสถาบันที่อยู่ในภาคเหนือ ซึ่งเลือกสอบรอบที่ 1 ในสนามสอบกรุงเทพฯ และสนามสอบสงขลา ศรว. ได้จัดสรรที่นั่งสอบในรอบที่ 3 ให้ที่สนามสอบเชียงใหม่ รวมทั้งผู้สมัครสอบที่เรียนในสถาบันที่อยู่ในภาคเหนือที่ทำการสมัครครบถ้วนหลังวันที่ 4 ตุลาคม 2560

ค. ผู้สมัครอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในข้อ ก. และ ข. ที่ไม่ได้รับการจัดสรรที่นั่งสอบในการสอบรอบที่ 1 (ทั้งผู้ที่เลือกสนามสอบกรุงเทพฯ และสนามสอบสงขลา) ได้รับการจัดสรรที่นั่งสอบในสนามสอบกรุงเทพฯ ในรอบที่ 2 และ 3 โดยเรียงตามลำดับชื่อ ตามวิธีการสุ่มข้างต้น

ง. ผู้สมัครอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น ที่ทำการสมัครครบถ้วนหลังวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ได้รับการจัดสรรที่นั่งสอบในรอบที่ 3 สนามสอบกรุงเทพฯ ทั้งหมด

1.3 เนื่องจากที่นั่งสอบรอบที่ 2 ในสนามสอบขอนแก่น ยังมีที่นั่งสอบว่าง ศรว. จึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับจัดสรรที่นั่งสอบรอบที่ 3 ที่ประสงค์จะสอบในรอบที่ 2 สามารถดำเนินการขอปรับเปลี่ยนการสอบจากรอบที่ 3 เป็นรอบที่ 2 ในสนามสอบขอนแก่น ได้ ทั้งนี้ ศรว. ได้ประกาศรายชื่อ 356 รายชื่อ และลำดับเรียงตามการสุ่ม ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ในการขอปรับเปลี่ยนตามความสมัครใจของผู้สมัครสอบและจะอนุมัติตามลำดับเลขที่ที่ได้สุ่มไว้ตามกระบวนการที่แจ้งไว้ข้างต้นจนครบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ตาม 1.3 ได้ประกาศไว้ท้ายนี้ ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์ดังกล่าวและต้องการเข้าสอบในรอบที่ 2 สนามขอนแก่น ดำเนินการดังนี้้

• ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน โดยระบุข้อความว่า ต้องการย้ายมาสอบที่สนามสอบคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และลงชื่อรับรองลงบนสำเนาดังกล่าว แล้วส่งเอกสารทาง โทรสาร หรือ E-Mail ให้ถึง ศรว. ภายในเวลา 16.30 น. ของวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560
โทร./โทรสาร: 02-716-5685 E-Mail: cma@cmathai.org

• เมื่อปิดการรับเอกสารแล้ว ศรว. จะดำเนินการจัดสรรที่นั่งสอบให้ ตามลำดับที่ได้ประกาศไว้แล้ว

รายชื่อผู้สมัครสอบที่มีสิทธิ์ขอเปลี่ยนการสอบจากรอบที่ 3 เป็นรอบที่ 2 ณ สนามสอบขอนแก่น
เรียงชื่อตามอักษร ระบุลำดับเลขที่การสุ่มไว้หลังชื่อ ดังนี้

ชื่อ - สกุล ลำดับเลขที่การสุ่ม
นางสาวกนกกาญจน์ พงษ์หัสบรรณ์12
นางสาวกนกวรรณ ชะมินชัย202
นางสาวกมลลักษณ์ รอดสม215
นางสาวกมลวรรณ เอื้อปัญญาพร193
นายกรกช สมเกตุ87
นายกรธวัช อิทธิพรไพศาล31
นายกฤติน ปิติเสรี348
นางสาวกฤษฏิญา แก้วมณี107
นายกฤษณ์ชนม์ อยู่สวัสดิ์79
นายกวิน ฟองสถาพร175
นายกษิดิศ ลีรัณยกุล76
นายกัญจน์ ปัญญาพินิจนุกูร197
นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์ เหล่าสุวรรณ34
นางสาวกันธ์ดา รังสิปราการ149
นายกัลย์ ทิพย์รัตน์167
นายกายพล เกษมลาวัณย์303
นายกิตติพงศ์ วัฒนาศิริสมบัติ291
นายกิตติพศ สุรสิทธิ์206
นายกิตติภพ วรกุลดำรง131
นางสาวกิติมาพร ภูศรี221
นางสาวกีรติยา กาญจนอุทัยศิริ278
นางสาวเก็จจุฑา มากรด90
นางสาวเกวลิน ศรีสมานไมตรี42
นายเกษม จงวิไลเกษม297
นางสาวขวัญชนก จันโทวงษ์19
นางสาวขวัญมนัส อุ่นเรือน110
นายเขมชาติ เลาวานันท์พันธุ์146
นายคณิต จินตบัญญัติ102
นายคณิศร ภักดีธิติไพบูลย์265
นางสาวครองขวัญ บุญมิ่ง287
นายคริษฐ์ จายะสกุล137
นางสาวจรรพฤม รัตนแสงหิรัญ103
นายจักรพันธ์ บานชื่น135
นางสาวจิดาภา ตรีวัชรีกร204
นางสาวจิดาภา วนิชานนท์355
นายจิรกิตต์ กิตติภัสสร51
นายจิรเมธ อวยพรเจริญผล211
นายจิรัฏฐ์ สุขมี329
นางสาวจิราภรณ์ สิงห์เทพ57
นายจิรายุ วังสว่าง274
นางสาวจุฑามาศ โฆษิตพันธวงศ์290
นางสาวจุฑามาศ เหรียญอารีย์295
นางสาวจุติกาญจน์ ภูสุมาศ46
นายจุลจริพันธ์ ชนะวรรณ์49
นายจุลภัทร สุระเสน219
นายจุฬพันธ์ มันตาวิจักษณ์106
นายเจมส ทิสยากร10
นางสาวฉัตรชนก เลิศวิบูลย์ลักษณ์350
นายฉัตรชัย หุ่นศิริ255
นายฉัตรดนัย อัครภาส41
นายฉัตรนุพล ประสิทธิ์163
นางสาวชญานิศ ธีรนรเศรษฐ์318
นางสาวชญานิศ ลิ้มสากล340
นางสาวชนกรัก ศรีวัฒนพงศ์121
นางสาวชนกานต์ ชื่นพันธุ์26
นางสาวชนกานต์ ธารีรัตนาวิบูลย์109
นายชนวีร์ จิระพรกุล261
นายชนัญชัย หวังวิญญูวิรัช322
นางสาวชนิกานต์ จิตรเสน196
นางสาวชนิสร เติมสารทรัพย์125
นางสาวชมพูนุท หมื่นปา184
นายชยุตม์ ทัศนสุนทรวงศ์168
นางสาวชลธิชา คุ้มวงศ์200
นายชวรัตน์ อุ่นเมือง65
นางสาวช่อทิพย์ จิตอุดมธรรม264
นายชัตต์ วานิจจะกูล183
นายชานนท์ ธรรมอักษร312
นายชินธิป ธีราวัฒนาวิทย์69
นางสาวชุลีรัตน์ ทรัพย์ธงชัย247
นางสาวญาณิศา ตันสกุล269
นางสาวญาดา ศุภฤกษ์ชาติกุล124
นายฐาณิศร์ ตันดำรงพงษ์15
นางสาวฐิตาพร แซ่ตั้ง164
นายฐิติวัฒน์ ฐิติโชติรัตนา208
นายณตภณ มั่นประเสริฐ66
นางสาวณภัทร วรฉัตราวณิช85
นางสาวณัฎฐ์สิดา รัตนวิริยะชัย152
นายณัฏฏ์ฐภกรณ์ ใหมอ่อน43
นายณัฏฐ์ คุณชมภู3
นางสาวณัฏฐ์นรี จึงรัศมีพานิช343
นางสาวณัฏฐนิช เชยสมบัติ241
นางสาวณัฐกฤตา สุขุมะ156
นางสาวณัฐชนันท์ เพ็ชร์บุญ129
นายณัฐชา กลางประพันธ์63
นางสาวณัฐณิชา เนติ35
นางสาวณัฐณิชา วิทยโกมล249
นายณัฐนนท์ นามจันทรา169
นายณัฐนันท์ จันทร์รัฐิติกาล54
นายณัฐนันท์ ปานรงค์119
นางสาวณัฐนิช พรเทพารักษ์333
นายณัฐพงศ์ ธรานุเวชน์187
นายณัฐพงศ์ น้ำฟ้า354
นายณัฐพงษ์ พิณทุกานนท์151
นายณัฐพนธ์ สุขเจริญ73
นายณัฐพล อวยพร44
นายณัฐภูมิ ปฐมทองทวีชัย182
นางสาวณัฐวรรณ ตันกิตติวัฒน์316
นางสาวณัฐวรา เปี่ยมสุวรรณ203
นางสาวณิชนันทน์ เวชสุทธานนท์117
นางสาวณิชากร บุญญาบารมี95
นางสาวณิชาภัทร สมเสม308
นายดนุธนัช ทับเงิน317
นายดรณ์ ศรศิลป์345
นางสาวดวงพร ทัตตินาพานิช179
นายโดม รัฐอมฤต227
นายตฤณ ประวัติพัฒนะ165
นายทรงเกียรติ กาญจนแก้ว334
นายทรงพล ไชยปัญญา230
นายทศพล ประทีปธีรานันต์88
นายทัตพงศ์ พงศ์ธนา81
นายทินภัทร ศรีธวัชพงศ์55
นายเทพพิทักษ์ นิมมานปรีชากุล256
นายเทียนชัย เกตประกอบ243
นายธนโชค ติรภูริธร29
นางสาวธนนันทน์ นิจจักร์105
นางสาวธนพร ภูวญาณพงศ์248
นายธนพร ธาดานุกูลวัฒนา296
นายธนภัทร รอดเดช115
นายธนภูมิ ลิ้มตระกูล223
นายธนวัต พฤกษ์มหาชัยกุล150
นายธนัท บุญให้เจริญ298
นายธนาพร ไพบูลย์วิเชียรกุล25
นางสาวธนิดา อุยตระกูล32
นางสาวธนิดา วรวิวัชร์299
นางสาวธมนวรรณ บำเพ็ญบุญ341
นางสาวธมลวรรณ วีรกุล216
นางสาวธัญจิรา โชคจุฑา324
นายธัญชนิต พันธุ์ติเวช323
นางสาวธัญญารัตน์ รัตนโกเศศ212
นางสาวธันย์ชนก สิงนาค349
นางสาวธันยพร พ่วงเพ็ชรสวัสดิ์122
นางสาวธันยพร สิริจันทรดิลก159
นายธาวิน วสุรัตน์162
นางสาวธิดารัตน์ ชูเหมือน276
นายธิติพัทธ์ พัฒนศรี116
นายธิติศักดิ์ สกุลวรกิตติ130
นางสาวธีรดา ศรีนิล280
นายธีรภัทร ศรีนา320
นายธีรภัทร ศรีมโนรถ346
นายนพกร ธรรมสวยดี4
นายนพกฤษฏิ์ จิระวรกาญจน์59
นายนพรัตน์ ภูธรธราช39
นายนพวิทย์ เอี่ยมตระกูล77
นางสาวนภัสนันท์ นิยมธรรมรัตน์155
นางสาวนรรธพร ถิฐาพันธ์198
นายนรวิชญ์ ภูรพีระวงษ์178
นางสาวนลัทพร พัฒนบวรศักดิ์60
นางสาวนวพร ตั้งกิตติเวทย์64
นายนวพล เอี่ยมจิตเมตตา173
นายนววิช อัตตนาถ45
นางสาวนัทธมน ไชยวรรณ์143
นางสาวนันทกร ด่านสีทอง16
นางสาวนันท์จิตรา ลักษมีเศรษฐ์171
นางสาวนันท์นภัส พูลพุทธพงษ์80
นางสาวนันทนัช อนันตนาถรัตน281
นายนันทพล จันทรวรชาต277
นางสาวนันท์มนัส พูลพุทธพงษ์205
นางสาวนันทิยา ธีระภคนันท์217
นางสาวนาลิตา อัยยะวรากูล233
นางสาวนิชาภา เจริญรัตน์220
นางสาวนิติยา ศรีสุเทพ225
นายนิธิ สุขแสง238
นายนิธิพันธ์ เกตุวรสุนทร72
นางสาวนุสรียา หะยีตาเห270
นางสาวบราลี สังเกตุ195
นางสาวบัณฑิตา อธิดมเสรณี52
นายบุญรักษ์ ทัฬหะกาญจนากุล127
นางสาวบุณยาพร นำสว่างเนตร336
นางสาวเบญจรัตน์ ช่วยสงค์209
นางสาวเบญญาภา วงษ์ยืน275
นายปฐมพงศ์ ชิตเลิศ58
นางสาวปภาวรินท์ ศิริเกียรติสูง307
นางสาวประกายรัตน์ เฉลิมพรพงศ์134
นายปริญญา วรรณสุข6
นายปรินทร เตรียมศศิธร74
นางสาวปรียานุช แซ่ลิ้ม161
นางสาวปรียาภา ลักษณียขจร174
นางสาวปวรา อุตราภรณ์176
นายปวริศ ศรีสุริยสวัสดิ์286
นางสาวปวริศรา ปรานมนตรี210
นางสาวปวีณา กิตติมาศ266
นายปองภพ เกิดเกียรติพงศ์33
นางสาวปัญชลี ชัยวิรัตนะ325
นายปัณณ์ คูหาชัยสกุล356
นางสาวปิยธิดา อภัยพงษ์136
นางสาวปิยธิดา พิมพิสาร347
นางสาวปุญณิศา ตาลกิจกุล257
นายปุณณพัฒน์ ทวีพรภูริพงศ์123
นายปุณณัตถ์ วงศ์คำ289
นางสาวปูริดา เฉลิมชัยเจริญกิจ218
นางสาวฝนทิพย์ วัชราภรณ์145
นายพงษ์พน มั่นสิทธิกุล342
นายพชรพงศ์ พงศะบุตร301
นางสาวพรชนิตว์ ด่านเสถียรสกุล315
นายพรหมภิบาล พรหมสาขา ณ สกลนคร71
นางสาวพัชริดา มหัสฉริยพงษ์20
นางสาวพัชรียา เมฆะสุวรรณดิษฐ์254
นางสาวพัณณิตา ภาณุประยูร56
นางสาวพัณณิตา สุระศันสนีย์158
นายพัทธเกียรติ์ ธรรมพัฒน์พงศ์153
นางสาวพันธุ์พิชา ฉันทศาสตร์รัศมี38
นายพัศรุจ ดาโรจน์170
นายพัสกร ทองพูล140
นางสาวพัสวี เชี่ยวหัตถ์พงษ์2
นายพิจักษณ์ สุกใส9
นางสาวพิชชาภา ลัภนะก่อเกียรติ24
นางสาวพิชญา พิทักษ์สุธีพงศ์120
นางสาวพิชญา เหลืองอมรนารา351
นางสาวพิชญาดา พิชยภูมิชัย293
นางสาวพิชามณช์ กาญจนะ92
นางสาวพิณนภา ครุฑใจกล้า234
นางสาวพิมพ์ชนก ธรรมโกศล50
นางสาวพิมพ์ชนก มาไพศาลกิจ138
นางสาวพิมพ์ชนก พึ่งเสมา279
นางสาวพิมพ์ประภาฬ คำเงิน262
นางสาวพิมพิกา เหมะประสิทธิ์251
นางสาวพิศลักษณ์ เลิศสุวรรณรัชต์229
นายพีรณัฐ ปึงพิพัฒน์ตระกูล311
นายพีรวิชญ์ ศรียารันต์118
นายพีรวุฒิ เสนามนตรี11
นางสาวพุทธิพร พัฒนพานิช332
นางสาวไพลิน อินทรสังขนาวิน236
นายภวัต ยุวมิตร313
นางสาวภัคจิรา บูรณะพาณิชย์กิจ213
นางสาวภัชชา เจียรเดชาพร111
นางสาวภัทรธิดา สิงหเสนี189
นางสาวภัทรพร เพ็งน้อย284
นายภัทรพล เสนาจักร์133
นางสาวภัทรินทร์ สิทธิอำนวย154
นางสาวภัทริยา ใยศิลป์147
นางสาวภัสสพร จารุพัฒน์หิรัญ330
นายภาคภูมิ วงศ์ทองเหลือ327
นายภาณุวิชญ์ สมบัติไพรวัน47
นายภาวัส เหลืองตั้งวโรดม104
นายภาวาส ลลิตวงศา224
นางสาวภาวินี บำรุงศักดิ์ศิลป์93
นางสาวภาสินี จินตนปัญญา282
นายภาสุ สิริยรรยงวงศ์97
นายภีมพล โชคชัยเพิ่มพูนผล199
นายภีศเดช ทับทิมหอม8
นายภูเบศ โตจำเริญ180
นางสาวมนฑกานต์ กาญวัฒนะกิจ326
นางสาวมนณีย์ อินทุสุต306
นางสาวมนต์ธร ลออวรากุล240
นางสาวมนัสนันท์ เด่นเทศ305
นางสาวมันตา ปริญญาธนกุล21
นายมุขพล นิติศรีวรกุล113
นายเมธาศิษฐ์ กุลธนาเรืองนนท์353
นางสาวเม่ย หวาง185
นางสาวยลรดี วินันทมาลากูล263
นายยศกร เลิศไกร94
นายยศนาม ชนัศรุติพันธุ์112
นางสาวยศวดี กิตติรัตนาภินันท์246
นางสาวรอยมี ยูโซ๊ะ271
นายรัชชานนท์ บัวขวัญ84
นายรัชชานนท์ เกษมไชยพงษ์328
นายรัชตะภาคย์ รักศิลธรรม96
นายรุจ ปุญญโชติ304
นางสาวรุจยา สุริยะจันทร์166
นางสาวรุจิรดา ผู้เจริญชนะชัย30
นางสาวลลิดา วัชรกรโยธิน250
นางสาวลลิตา จริงรักวงษ์114
นางสาวลาลิน ประสงค์ศิลป์86
นายลิมานนท์ กิตติศุภกุล337
นางสาววนัสนันท์ สุดสมัย37
นายวรณ ปัญโญวัฒน์กูล28
นายวรทย์ เพ็งศรีทอง207
นายวรพงษ์ สุดสงวน22
นางสาววรพร เบญจพงษ์วิมล172
นายวรภัทร์ ตั้งทรงเจริญ253
นายวรภัทร ไมตรีวงษ์344
นางสาววรรณทณา เจริญสวัสดิ์ศิริ78
นางสาววรรณธมล แสนสุข177
นางสาววรรณิดา นิปกะกุล188
นายวรฤทธิ์ เชี่ยวชาญศิลป์82
นายวรวิช ไกรพิณดากุล99
นายวรวีร์ เจริญกิจมงคล139
นางสาววรัชยา ขวัญใจพานิช7
นางสาววรินดา พานิชาภรณ์1
นางสาววริษฐา บริราชเดชากุล148
นางสาววลัญชนา ธัชศฤงคารสกุล83
นายวัชรกรณ์ สำอางค์ศรี288
นายวัชริศ ทั่งสัมพันธ์17
นางสาววันทิพย์ ธาดาดลทิพย์310
นางสาววิภาวี แก้วก่อง331
นางสาววิสสุตา บุสดี309
นายวีรภัทร เจียมอมรรัตน์272
นางสาวศกลวรรณ โกศลกิติวงศ์126
นายศรุต สุจิตตานนท์รัตน์294
นางสาวศรุตา ขุนชำนาญ100
นางสาวศศิณา เอื้อชูจิตต์231
นางสาวศศิมานี ไมทอง61
นายศักดิ์ชัย ศรีภัทราพันธุ์201
นายศักย์ศรณ์ มีลาภ222
นายศิรวิชญ์ เจริญชัยกุล75
นางสาวศิรัสกร แสงภัทราชัย319
นายศิริวิฐพ์ หอสูติสิมา258
นายศิวกร ปัญญาวัฒนานุกูล260
นางสาวศุภกาญจน ใสสะอาด338
นายศุภการ อุปกรณ์ศิริการ36
นายศุภณัฏฐ์ สุขเกษม67
นายศุภฤกษ์ ผ่องอำไพ302
นางสาวศุภลักษณ์ ทองประสิทธิ์91
นายศุภวิชญ์ วงศ์เกียรติขจร141
นางสาวศุภิสรา ศุกรเสพย์53
นายสพล วิวัฒน์พัฒนกุล27
นายสพล เทพวิวัฒน์จิต321
นางสาวสมฤทัย เชื่อมาก98
นายสมัชชา ลีลาวิลาส283
นายสรรเสริญ ศรัทธานันท์68
นายสรวิศ ศิริเลิศวรกุล144
นางสาวสริดา นิธิประดิษฐกุล239
นางสาวสริตา จินาวงศ์190
นางสาวสริตา ชัชวาลา339
นายสหรัฐ โยธินนรธรรม23
นางสาวสาธิดา แซ่เตีย237
นายสินทรัพย์ วรรณิกเวช192
นางสาวสิรภัทร ฟุ้งธรรมสาร108
นางสาวสิริน เวคะวากยานนท์14
นางสาวสิริพรรณ เลี้ยงเจริญทรัพย์352
นางสาวสิรีกุล เพชรอยู่292
นางสาวสิรีธร จับปรั่ง285
นางสาวสุชานาถ ทองเนียม89
นายสุทธิกล เธียรชุติมา18
นายสุทธิพันธ์ พันธุ์สมบัติ142
นางสาวสุธิกานต์ อรุณรัศมีโสภา228
นางสาวสุธิชา จันทรานภาภรณ์186
นางสาวสุธิดา เซ่งไพเราะ244
นางสาวสุนัดดา อิ่มมหจินดา335
นางสาวสุปรียา ผดุงศักดิ์314
นางสาวสุพิชชา ทัสฐาน273
นางสาวสุพิชา รัตนมงคล128
นางสาวสุภัสสร อมรมณีรัตน์235
นางสาวสุรภา กล้ารอด40
นางสาวสุรางคนา เกตุปั้น242
นายเสกสรร กุกเรย่า132
นายเสถียรพงษ์ โอฬาระชิน194
นายอธิไชยย์ สุภโอภาส300
นายอธิษฐาน โยธินศิริกุล226
นายอนิรุจน์ เป็นสุข232
นางสาวอนุช เจษฎาทัศน์157
นายอเนชา ว่องวัฒนาศิลป์181
นายอภิภัทร์ ธีรกุล62
นางสาวอภิษฐา แซ่ว่อง268
นางสาวอรณิชา เพราะสุนทร48
นายอรรถวิทย์ เลิศสรรเสริญ245
นางสาวอโรชา โรจนมณเฑียร13
นางสาวอสมา สันติโรจนกุล267
นางสาวอัญชนา มิตรเปรียญ252
นางสาวอัญชลี เจริญลาภนพรัตน์214
นางสาวอัฐภิญญา สุรินทร์รัตน์160
นางสาวอาจรีย์ พฤฒิจิระวงศ์191
นายอินทัช ณ พัทลุง259
นายเอกลักษณ์ หวัง70
นายเอกสิทธิ์ ธัญญกุลสัจจา101
นางสาวไอริน วิชระอนนท์5