ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 03 ตุลาคม 2560

เนื่องจากมีผู้ขอหนังสือรับรองผลการสอบขั้นตอนที่ 1, 2, 3 (ทั้งฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) เข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจจะทำให้ ศ.ร.ว.ออกใบรับรองผลสอบล่าช้ากว่า 10 วันทำการตามที่ได้ระบุไว้ในแบบ คำร้องขอหนังสือรับรองฯ

อนึ่ง แพทยสภาได้มีการแจ้งข้อมูลในการสมัครแพทย์ประจำบ้าน (แผน ก.) ปี 2561 ไว้ว่า

** เนื่องจากมีผู้ขอ "หนังสือรับรองผลการสอบ ศ.ร.ว." มาพร้อมกันเป็นจำนวนมาก ศ.ร.ว.จึงอาจทำได้ล่าช้า ดังนั้นกรณีสมัครแพทย์ประจำบ้านของราชวิทยาลัย/สถาบันฝึกอบรมใดที่ต้องการหนังสือรับรองผลการสอบ ศ.ร.ว. ขอให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานอื่นไปก่อน และแจ้งทางราชวิทยาลัย/ สถาบันการศึกษาว่า "รอหนังสือรับรองผลการสอบ ศ.ร.ว." **

จึงขอแจ้งให้ทราบทั่วกัน