ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 30 สิงหาคม 2560

ข้อมูลประกาศโดยย่อ

ประเภทของการสอบ
การสอบขั้นตอนที่ 3 เป็นการประเมินความรู้ความสามารถทางด้านทักษะและหัตถการทางคลินิก (Objective Structured Clinical Examination : OSCE)

การรับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร (สมัครผ่าน www.cmathai.org)  ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560

การชำระเงินค่าสมัครสอบ
สั่งพิมพ์ “เอกสารแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัครสอบ” ในเว็บไซต์ ศรว. เพื่อนำไปชำระเงินค่าสมัครสอบ ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ทุกสาขา ภายในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ในเวลาทำการของธนาคาร

วันที่สอบ/สถานที่สอบ
วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2561    (สนามสอบกรุงเทพฯ และสงขลา)
วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561   (สนามสอบกรุงเทพฯ และขอนแก่น)
วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561   (สนามสอบกรุงเทพฯ และเชียงใหม่)
การประกาศผลสอบ
ศรว. จะประกาศผลการสอบทาง website ของ ศรว.  ภายในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561, วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561, วันที่ 10 เมษายน 2561 สำหรับการสอบแต่ละครั้งตามลำดับ