ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 11 กรกฏาคม 2560

ข้อมูลประกาศโดยย่อ

ประเภทของการสอบ
การสอบขั้นตอนที่ 1 เป็นการประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Basic Medical Sciences)
การสอบขั้นตอนที่ 2 เป็นการประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Clinical Sciences)

การรับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร (สมัครผ่าน www.cmathai.org)  ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2560

การชำระเงินค่าสมัครสอบ
สั่งพิมพ์ “เอกสารแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัครสอบ” ในเว็บไซต์ ศรว. เพื่อนำไปชำระเงินค่าสมัครสอบ ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ทุกสาขา ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ในเวลาทำการของธนาคาร

สถานที่สอบ ศรว. จัดสอบที่สนามสอบ ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 (สอบวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560) จำนวน 6 สนามสอบ ดังนี้

สนามสอบ
จำนวนที่นั่งสอบที่เปิดรับ
สนามสอบที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
560
สนามสอบที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
400
สนามสอบที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
200
สนามสอบที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
300
สนามสอบที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
200
สนามสอบที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
200
รวม
1,860


ขั้นตอนที่ 2 (สอบวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560) จำนวน 5 สนามสอบ ดังนี้
สนามสอบ
จำนวนที่นั่งสอบที่เปิดรับ
สนามสอบที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
560
สนามสอบที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
200
สนามสอบที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
300
สนามสอบที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
200
สนามสอบที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
200
รวม
1,460


การประกาศผลสอบ
ศรว. จะประกาศผลการสอบทาง website ของ ศรว.  ประมาณวันที่ 19 ธันวาคม 2560