สมัครสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2
สมัครสอบขั้นตอนที่ 3
ตรวจสอบสถานะการสมัคร ขั้นตอนที่ 1 และ 2
ตรวจสอบสถานะการสมัครขั้นตอนที่ 3
ตรวจสอบคะแนนสอบย้อนหลัง
ตรวจสอบผลการสอบขั้นตอนที่ 3
ประกาศ
ดาวน์โหลด
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
ตารางข้อสอบ ขั้นตอนที่ 1
ตารางข้อสอบ ขั้นตอนที่ 2
 


"ผู้สมัครสอบยังไม่ได้รับบัตรภายในเวลาประมาณ 15 วัน
ให้สั่งพิมพ์ข้อมูลสนามสอบและเลขประจำตัวผู้เข้าสอบของผู้สมัครสอบตามคำแนะนำใน
website และนำไปแสดงพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทางในวันสอบ
เพื่อขอรับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบสำรอง หากไม่มีข้อมูลดังกล่าวไปแสดง
จะเสียเวลาในการตรวจสอบและค้นหาบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบสำรอง
และอาจส่งผลให้เข้าห้องสอบได้ช้ากว่าผู้อื่น ซึ่งจะไม่มีการต่อเวลาการสอบให้"
ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 3


1. คำแนะนำสำหรับผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 3
2. ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 3
3. สถานที่สำหรับสอบขั้นตอนที่ 3
4. แผนที่สนามสอบที่ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตรายชื่อผู้สมัครสอบความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ขั้นตอนที่ 3


วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2552(ภาคบ่าย)
สนามสอบธรรมศาสตร์ (03)

(ศิริราช 2, รพ.รามาธิบดี 2, ม.รังสิต 3 รวม 95 คน)

ลำดับ

รหัสประจำตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

1

03

3

52

1

0100

094

นาย

พิชิต

สุขสราญจิต

2

03

3

52

1

0100

095

นาย

พิเชฐ

นำพูลสุขสันติ์

3

03

3

52

1

0100

096

นาย

พิษณุ

สุนทรปิยะพันธ์

4

03

3

52

1

0100

097

นางสาว

เพชรลดา

ภิญโญเศรษฐ์

5

03

3

52

1

0100

098

นางสาว

เพ็ญประไพ

เลิศรัตนานนท์

6

03

3

52

1

0100

099

นางสาว

แพรลดา

พิชญังกูร

7

03

3

52

1

0100

100

นางสาว

แพรวพรรณ

บุณยรัตพันธุ์

8

03

3

52

1

0100

101

นาย

ไพรัช

ทรัพย์ส่งเสริม

9

03

3

52

1

0100

102

นางสาว

ไพลิน

ชัยนิมิตวัฒนา

10

03

3

52

1

0100

103

นาย

ภสันต์

จำรูญกุล

11

03

3

52

1

0100

104

นาย

ภาม

วุฒิวณิช

12

03

3

52

1

0100

105

นาย

ภูมิพัฒน์

ภูมิสวัสดิ์

13

03

3

52

1

0100

106

นางสาว

มนภัทร

สุกใส

14

03

3

52

1

0100

107

นางสาว

มลเพ็ญ

ตติยชลวิพุธ

15

03

3

52

1

0100

108

นางสาว

มาศอุมา

เตชเจริญพานิช

16

03

3

52

1

0100

109

นาย

ยุทธกรานต์

ชินโสตร

17

03

3

52

1

0100

110

นางสาว

รมิดา

วีรเตชานนท์

18

03

3

52

1

0100

111

นางสาว

รสินทรา

ศิริวัฒน์

19

03

3

52

1

0100

112

นางสาว

รังสิมา

ทินมณี

20

03

3

52

1

0100

113

นางสาว

รัตตพร

วิชิตรัชนีกร

21

03

3

52

1

0100

114

นางสาว

รัตติยา

เภาทอง

22

03

3

52

1

0100

115

นาย

ฤทธี

อาทรธรรมรัตน์

23

03

3

52

1

0100

116

นาย

วทัญญู

สมัครการ

24

03

3

52

1

0100

117

นางสาว

วนันยา

โพธิ์ชัย

25

03

3

52

1

0100

118

นาย

วรงค์

วณิชย์คูพลังกูร

26

03

3

52

1

0100

119

นาย

วรพจน์

เชาวะวณิช

27

03

3

52

1

0100

120

นาย

วรวุฒิ

กี่สุขพันธ์

28

03

3

52

1

0100

121

นาย

วรัญชน์

วรรณศิริกุล

29

03

3

52

1

0100

122

นางสาว

วรินพร

เกื้อวัชรวงศ์

30

03

3

52

1

0100

123

นาย

วัชรพงศ์

ชินศุภลักษณ์

31

03

3

52

1

0100

124

นาย

วัชระ

เล็กพิทยา

32

03

3

52

1

0100

125

นางสาว

วันขวัญ

อรรฆยกุล

33

03

3

52

1

0100

126

นาย

วันวิทย์

วัฒนพงศ์

34

03

3

52

1

0100

127

นางสาว

วิชิตา

วิชาชัย

35

03

3

52

1

0100

128

นาย

วิทยา

พิเชฐวีรชัย

36

03

3

52

1

0100

129

นางสาว

วีณา

เรืองเกรียงสิน

37

03

3

52

1

0100

130

นาย

ศรัณยู

สุทธิพงศ์เกียรติ์

38

03

3

52

1

0100

131

นางสาว

ศรินทรา

ตั้งพานิชดี

39

03

3

52

1

0100

132

นางสาว

ศศิยา

ศิริรัตนวรางกูร

40

03

3

52

1

0100

133

นางสาว

ศิริพร

ประสิทธิ์มณฑล

41

03

3

52

1

0100

134

นางสาว

ศุภมาศ

วิบูรณ์สุขสันต์

42

03

3

52

1

0100

135

นาย

ศุภวัทน์

ตันติถาวรวัฒน์

43

03

3

52

1

0100

136

นางสาว

ศุภานัน

ประเสริฐโยธิน

44

03

3

52

1

0100

137

นาย

สมบูรณ์

หทัยอยู่สุข

45

03

3

52

1

0100

138

นาย

สรวัจน์

เจนวณิชสถาพร

46

03

3

52

1

0100

139

นาย

สราวุธ

สัมมาชีวกิจ

47

03

3

52

1

0100

140

นาย

สรุจ

ชัยศรีสวัสดิ์สุข

48

03

3

52

1

0100

141

นางสาว

สิริญญา

กอบวรรธนะกุล

49

03

3

52

1

0100

142

นางสาว

สิรินุช

มธุรภัทร์

50

03

3

52

1

0100

143

นางสาว

สิริภัทร

ภัทโรดม

51

03

3

52

1

0100

144

นางสาว

สิริรัตน์

อัศวฤกษ์นันท์

52

03

3

52

1

0100

145

นางสาว

สุดารัตน์

ศิรประภานุรัตน์

53

03

3

52

1

0100

146

นาย

สุตศรัญย์

พรึงลำภู

54

03

3

52

1

0100

147

นาย

สุทธิโชค

พฤฒิวรวงศ์

55

03

3

52

1

0100

148

นางสาว

สุปริญา

สาริบุตร

56

03

3

52

1

0100

149

นางสาว

สุพิชา

สุขสำราญ

57

03

3

52

1

0100

150

นางสาว

สุภิญญา

ปรีชากุล

58

03

3

52

1

0100

151

นางสาว

อธิชา

จันทนทัศน์

59

03

3

52

1

0100

152

นาย

อธิวัฒน์

พรศิริวิวัฒน์

60

03

3

52

1

0100

153

นางสาว

อรกานต์

หลานวงษ์

61

03

3

52

1

0100

154

นางสาว

อรรธนิศา

บุณยัษเฐียร

62

03

3

52

1

0100

155

นาย

อัครพร

สิทธิธีรรัตน์

63

03

3

52

1

0100

156

นางสาว

อัญชญา

แย้มสุคนธ์

64

03

3

52

1

0100

157

นางสาว

อัญชิสา

กาญจโนมัย

65

03

3

52

1

0100

158

นาย

อาทร

ตั้งจิตวัฒนากร

66

03

3

52

1

0100

159

นางสาว

อาภา

ลือวิเศษไพบูลย์

67

03

3

52

1

0100

160

นาย

เอกกมล

ไพบูลย์วัฒนพงศ์

68

03

3

52

1

0100

161

นาย

เอกดนัย

ยงบรรทม

69

03

3

52

1

0100

162

นาย

เอกภพ

หมอกพรม

70

03

3

52

1

0400

091

นางสาว

สุเบญจา

พิณสาย

71

03

3

52

1

0400

092

นางสาว

สุภาณี

สินเพิ่มสุขสกุล

72

03

3

52

1

0400

093

นางสาว

สุภานัน

อาราเม

73

03

3

52

1

0400

094

นางสาว

สุภาพร

ตำหนักโพธิ

74

03

3

52

1

0400

095

นางสาว

สุมาลัย

เปี่ยมสิน

75

03

3

52

1

0400

096

นางสาว

สุวภัทร

อินทปัญญ์

76

03

3

52

1

0400

097

นาย

โสภณ

ถิรกิจไพโรจน์

77

03

3

52

1

0400

098

นาย

อนล

สถาพรสถิต

78

03

3

52

1

0400

099

นาย

อภิชาติ

โซ่เงิน

79

03

3

52

1

0400

100

นางสาว

อภิญญา

ธนภิญโญ

80

03

3

52

1

0400

101

นาย

อรรถพล

จิตต์วิวัฒน์

81

03

3

52

1

0400

102

นางสาว

อรรัตน์

นครชัย

82

03

3

52

1

0400

103

นางสาว

อรสิริณ

กิจดาวรุ่ง

83

03

3

52

1

0400

104

นาย

อลงกรณ์

เถกิงศักดากุล

84

03

3

52

1

0400

105

นางสาว

อารยา

วัฒนิตานนท์

85

03

3

52

1

0400

106

นางสาว

อาศเลษา

บุษยะกนิษฐ

86

03

3

52

1

0400

107

นาย

อิศรา

สพสมัย

87

03

3

52

1

0400

108

นางสาว

อิศราณี

วารีสุนทร

88

03

3

52

1

0900

001

นางสาว

กนกพร

โชคคติวัฒน์

89

03

3

52

1

0900

002

นางสาว

กฤษณา

จงศิริยรรยง

90

03

3

52

1

0900

003

นาย

กฤษดา

จิตต์สำรวย

91

03

3

52

1

0900

004

นางสาว

กลางดาว

สุฉันทบุตร

92

03

3

52

1

0900

005

นาย

กัมพล

เพชรรัชตะชาติ

93

03

3

52

1

0900

006

นาย

กิตติวัฒน์

ฉัตรพงศ์ธาดา

94

03

3

52

1

0900

007

นางสาว

กิติยา

แช่มอุบล

95

03

3

52

1

0900

008

นางสาว

กิติยาพร

แกมทับทิม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศิริราช 2

 

 

 

69

คน

 

 

 

รพ.รามาธิบดี 2

 

 

 

18

คน

 

 

 

ม.รังสิต

 

 

 

 

8

คน

 

 

 

 

 

 

 

 

95

คน

 

 

รายชื่อวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2552(ภาคบ่าย) สนามสอบธรรมศาสตร์ (03)
***********************************************************************************


ที่อยู่ : ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา
         อาคาร 6 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
         โทรศัพท์/โทรสาร: 02-590–1883 ต่อ 430 www.cmathai.org e-mail : cma@cmathai.org